Duyurular:

Vakıf Senedi

Aşağı Kaydırın
Yazı Boyutu:

ÇAMLIHEMŞİN HEMŞİN VAKFI RESMİ SENEDİ

BÖLÜM 1
Kuruluş, Hukuki Niteliği, Amacı, Faaliyet Konuları

BAŞLANGIÇ
İşbu resmi vakıf senedinde yazılı amaç ve şartlarla, ekte isimleri yazılı kurucular tarafından, Türk Medeni Kanunu ve 903 sayılı kanun hükümlerine göre, bir vakıf kurulmuştur.

MADDE 1- VAKFIN ADI VE MERKEZİ
Vakfın ünvanı Çamlıhemşin ve Hemşin Çevre, Kültür, Tarihi koruma Ekonomik ve Sosyal Kalkınma, Dayanışma vakfıdır. Bu vakıf senedinde kısaca ÇAMLIHEMŞİN HEMŞİN VAKFI diye anılacaktır. Vakfın merkezi Ankara’dadır. Adres: Bayındır sok No: 50/2 KIZILAY/ANK 
Başka bir adrese geçiş durumunda Vakıf Resmi Senedinde değişiklik yapılması gerekmez, ancak ilgili katlara bilgi verilir.

MADDE 2-VAKFIN HUKUKİ NİTELİĞİ
Vakıf bu Resmi Senet hükümleri uyarınca bağımsız ve tüzel kişiliğe sahip olup siyasetle uğraşmaz ve siyasal çıkarlar için kullanılamaz. 
Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine bağlı olup ayrıca denetime de açıktır. 

Vakıf, amacına ulaşmak için, yasal sınırlamalar içinde, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır taşınmaz mallara bağış, vasiyet satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferah etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; vakıf mal varlığına dahil bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya; Vakfın amaçlarına aykırı olmamak ve amaçlara kısmen ya da tamamen özgülenmek koşuluyla, olacak bağış ve vasiyet, satın alma ve türlü yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa harcamaya; Vakıf gelirini arttırmak için pay senetleri, tahvil ve diğer menkul değerleri almaya ve vakfın amacı gerektiğinde bunları satmaya; Vakıf amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki vakıflarla işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflar yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya; amaçlarına harcıyacağı gelirlerini arttırmak için para ya da mal varlığına uygun araç ve gereçlerin ithalatına ayırmaya; taşınmaz malların irtifak, ikna, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya; olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehini dahil her türlü güvenceleri almaya, muteber banka kefaletlerini kabule, Vakıf amacını gerçekleştirmek için gereğinde rehin almaya, taşınır ve taşınmaz malları , diğer güvenceleri vermeye; Vakıf amaçlarına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlama amacıyla olağan işletme ilkelerine uygun doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye; Vakıf amaçlarından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme ve sözleşmeleri, işletmeleri yürütmeye Türk Kanunu Maddesi’nin 46. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. 

Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı Kanunla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz; kurulacak sosyal içerikli tesisler ile klinik, poliklinik ve diğer tedavi kuruluşlarında son gelişmeler uygulaması olsa dahi kar amacı güdemez.

MADDE 3-VAKFIN AMACI VE FAALİYET KOLLARI
A) AMACI

 1. ÇAMLIHEMŞİN ve HEMŞİN yöresinin tarihini ve kültürünü araştırmak, tanıtmak ve korumak.
 2. Yörede çevre bilincini geliştirip, doğal varlıkların korunmasına katkıda bulunmak.
 3. Bölgenin eğitim ve öğretim konusundaki sorunlarının çözümüne yardımcı olmak.
 4. Bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik hedefler belirlemek; bu yönde projeler geliştirmek ve uygulamak
 5. Çamlıhemşin"liler ve Hemşin"liler arasında dayanışmayı sağlamak.
 6. Turizmi geliştirmek ve yönlendirmek.

B) FAALİYET KONULARI

 1. Vakıf bölge tarihi ile ilgili araştırmalar yapar, yaptırır; yapılan araştırmaları destekler; bölge tarihi konusunda dergi, broşur, kitap, kaset, film çalışmaları yapar ve yaptırır. Gerektiğinde bölge tarihi konusunda konferans, seminer düzenler.
 2. Bölgede bulunan tarihi değeri haiz eserleri koruma amacı ile restore eder, ettirir veya bu konuda çalışma yapan kişi veya kuruluşlara destek verir, rehberlik yapar.
 3. Bölge kültürü ile ilgili araştırmalar yapar; bölge folklorunun araştırılması, yaşatılması amacı ile uzman kişilerle gerekli diyaloğu kurar; kültür evleri açar, bölgenin halk oyunlarını öğretir. Bu konuda çalışma yapan kurum ve kuruluşları destekler, bölge folkloru ile ilgili yazılmış eserleri sahiplenerek kalıcı olmasını sağlar. Gerektiğinde bölgeye folklor araştırmacıları göndererek bölge kültürü hakkında araştırmalar yaptırır. Konuyla ilgili her türlü yayın organı çıkarır.
 4. Bölgenin mevcut doğa güzelliğini korumak amacı ile ilgili bakanlıklarda gerekli çalışmaları yapar.
 5. Bölgede yapılacak tesislerin, bölgenin çevre karakterini bozmayacak şekilde yapılması konusunda gerekli rehberlik hizmetlerini verir.
 6. Bölgenin botanik yapısı konusunda gerekli araştırmaları yaptırır, yapılan araştırmaları destekler; konu ile ilgili yayınlar yapar.
 7. Bölgedeki ulaşım hizmetlerinin doğaya zararını asgari düzeye indirmek için gerekli yardım ve girişimlerde bulunur.
 8. Bölgeye has bitki ve hayvanların neslini korumak için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
 9. Bölgedeki okullara ihtiyaçları doğrultusunda kütüphane, kitap ve araç temin eder, bu okullarda okuyan öğrencilere maddi yardımda bulunur.
 10. Bölge mensubu öğrencilere ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sosyal tesisler açar, kredi, burs verir, kitap ve benzeri yardımlar sağlar; çalışkan ve başarılı öğrencileri teşvik eder, ödüllendirir.
 11. Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının ve sorunlarının çözümlenmesi amacıyla, ilgili kurum ve mercilerle işbirliği yapar; eğitim kurumları açabilir veya kurulmuş kurumlar ile ortak olabilir.
 12. Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek üzere; mevcut tarım, sanayi, su ve orman ürünlerinin ıslahı, üretimlerinin arttırılması ve değerlendirilmesi; sahip olduğu kaynak ve imkanlara uygun yeni ürünlerin tespiti ve bölge ekonomisine katkılarının sağlanması için bilimsel araştırmalar yapar veya yaptırır.
 13. Bölge içinde el sanatlarının geliştirilmesi ve pazarlaması için gerekli tedbirleri alır ve uygulamaya koyar.
 14. Sağlık hizmetleri için sağlık tesisleri kurabilir, işletebilir, ortak olabilir. Mevcut sağlık tesislerine ihtiyaç doğrultusunda araç ve gereç temin edebilir.
 15. Bölge turizminin tanıtımı, kalkınması ve altyapısı hususunda gerekli proje çalışmalarını yapar, yaptırır, yapılan çalışmaları destekler.
 16. Turizm konusunda bölge insanının eğitimi amacıyla kurslar, seminerler düzenler.
 17. Bölgede turizm konusunda yatırımlar yapar, yaptırır, yapılan yatırımlara ortak olabilir.
 18. Bölgenin mimari yapısını korumak, yeni yapılaşmada mimari özelliklerine uygun yapılaşmasını sağlamak amacıyla müteşebbislere rehberlik hizmetleri verir.
 19. Bölgede sosyal dayanışmayı sağlamak amacı ile köy evleri ve sosyal tesisler açar, açtırır, açılmasına destek verir. Gerektiğinde dağınık yerleşim birimleri içerisindeki bölge sakinlerini bu tesislere toplayarak sosyal hizmet verir.
 20. Bölge halkının dayanışmasını sağlamak amacıyla gerek bölgede gerekse bölge dışındaki hemşehrileri bir araya getirecek geceler, geziler, toplantılar düzenler. Bölge halkının birbiriyle iletişim kurabilmesi için rehberlik hizmetleri verir.
 21. Vakfın amaç ve faaliyetlerini yerine getirmek üzere tesis, şirket ve işletmeler kurar veya bunlara ortak olabilir, faaliyet alanı ile ilgili, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde bulunabilir, ticari temsilcilik açabilir.
 22. Vakıf tüm faaliyetlerinde kanunların gerektirdiği izinleri alır.